НОВО! IV ПЕРИОД НА ЕСТЕ 2021-2030 ГОДИНА!

Важно!

За определяне на количеството безплатни квоти за Четвърти период, от операторите се изисква през 2019 г. да докладват данни за базовия период, което означава петте календарни години, предшестващи крайния срок за предоставяне на данни на Комисията в съответствие с член 11, параграф 1 от Директива 2003/87/ЕО.

Оператор на инсталация, отговаряща на условията за безплатно разпределяне на квоти в съответствие с член 10а от Директива 2003/87/ЕО, следва да подаде до компетентния орган заявление за безплатно разпределяне на квоти до 30 май 2019 г. /най -късно до 30 юни 2019 г. /за първия пет /5/ годишен период на разпределяне от Четвърти период и на всеки пет години след това.

Към заявлението за безплатно разпределяне на квоти се изготвят и прилагат следните данни:

  1. доклад с базови данни, признат за удовлетворителен в съответствие с мерките, приети в съответствие с член 15 от Директива 2003/87/ЕО, съдържащ данни за инсталацията и нейните подинсталации, съгласно чл. 10;
  2. план, относно методиката за мониторинг, който е в основата на доклада с базови данни и на доклада от проверката;
  3. доклад от проверката, издаден съгласно мерките, приети в съответствие с член 15 от Директива 2003/87/ЕО, във връзка с доклада с базови данни и, в случай че още не е одобрен от компетентния орган, с плана относно методиката за мониторинг.

За изготвяне и представяне пред компетентните органи на заявление за безплатно разпределяне на квоти, моля, свържете се с нас.

Карбон Консулт ЕООД е с доказан опит и професионализъм през Първи, Втори и Трети период на Европейската схема за търговия с емисии , като е изготвяло за своите клиенти заявления за

  • Преразглеждане и актуализация на Разрешително за емисии на парникови газове и планове за мониторинг
  • Изготвяне на Годишен доклад за емисии на парникови газове
  • Попълване на формуляр ( и приложимите към него документи) за изменение на безплатно предоставяните квоти за емисии , за трета фаза на ЕСТЕ
  • Обслужване на партида в регистъра за търговия с емисии парникови газове.

Карбон Консулт експертно, коректно и с необходимата сериозност и ангажираност е изпълнявало обхвата на договорените услуги и е спазвало сроковете за тяхното изпълнение, като наши клиенти определят дружеството ни, като сигурен, коректен и заслужаващ доверието партньор за всяка фирма, която е ангажирана да спазва в законоустановените срокове, националното и общностно законодателство, регламентиращо емисии на парникови газове от инсталации – участници в Европейската схема за търговия с емисии.