НОВО! РЕГИСТРАЦИЯ ПО EMAS!

EMAS – СХЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ОДИТИРАНЕ

EMAS

  

Схемата за управление по околната среда и одитиране – EMAS (Eco Management and Audit Scheme), е доброволен инструмент на ЕС за управление по околна среда, установен чрез Регламент (ЕО) № 1221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно доброволното участие на организации в Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS) .

EMAS спомага за рационалното използване на ресурсите, минимизиране на замърсяването, участието на служителите и печелившия бизнес. EMAS цели да направи управлението по околна среда един непрекъснат процес, водещ до непрекъснато подобряване на резултатността спрямо околната среда. Вместо да се разглеждат въпросите, свързани с опазването на околната среда, случай по случай, участващите в EMAS организации трябва да внедрят ефективна СУОС (Система за управление на околната среда, обикновено съгласно ISO 14001 ) със съответните подходящи начини за контрол и процедури. Процесът трябва да бъде наблюдаван и одитиран през равни интервали, за да се определи доколко се спазват изискванията на схемата и общите и конкретните цели по околна среда, поставени от самата организация.

ЕМАS е приложима за всички видове организации, от големите промишлени предприятия до малките организации и общините. Организациите, които са регистрирани по EMAS отговарят на всички закони, имат изградени системи за управление по околна среда, и публично обявяват своите постижения в тази насока, като цялата им дейност се проверява от независими експерти – проверяващи по околна среда. Такива организации се познават по специалната емблема на EMAS, гарантираща достоверността на информацията, която те предоставят на широката общественост.

Регистрация по EMAS

Колкото и добре да се счита, че е организирана дадена СУОС по ISO 14001, винаги е препоръчително организацията да е подготвена предварително за оценката при регистрирането. Така се гарантира, че СУОС по ISO 14001  може да бъде регистрирана, но се дава възможност и за извършване на последни корекции. Освен това служи като подготовка за участващите в оценяването. Не е за пренебрегване и фактът, че добрата подготовка за оценяване намалява напрежението и тревогата на представителя на ръководството и на оценителя.

Регламентът EMAS изисква от държавите членки да насърчават EMAS в цяла Европа, както и на национално, регионално и местно ниво. Това включва не само предоставяне на информация за целта и съдържанието на Регламента и насърчаване на участието в схемата, но също обръщане на внимание на това как EMAS може да се използва при прилагането и изпълнението на друго законодателство за околната среда. При изпълнението на тези дейности за популяризиране, трябва да се вземат предвид по-специално специфичните нужди на МСП. Въпреки това, достъпът до информация, повишаването на осведомеността сред клиентите и потребителите, разясняване на ползите от участие и предоставяне на техническа помощ са мерки в интерес на всички организации, независимо от техния размер и сектор.