НОВО! Мониторинга и докладването на емисиите на CO 2 и разхода на гориво на нови тежки превозни средства!!!

Камионите и автобусите произвеждат около една четвърт от емисиите на CO2 от автомобилния транспорт в ЕС и около 6% от общите емисии на CO2 във връзка с което
Европейската комисия представи законодателно предложение, определящо първите стандарти за емисиите на CO2 за тежкотоварните превозни средства в ЕС.

Като първа стъпка се предлагат стандарти за емисиите на CO2 за големи камиони, които представляват 65% до 70% от всички емисии на CO2 от тежкотоварните превозни средства.

През 2022 г. обхватът ще бъде разширен, така че да включва други видове превозни средства, като по-малки камиони, автобуси, автобуси и ремаркета.

Считано от 1 януари 2019 г. и за всяка следваща календарна година, държавите членки да извършват мониторинг на данните, посочени в част А от приложение I, които се отнасят до новите тежки превозни средства, регистрирани за първи път в Съюза.

Считано от 2020 г., до 28 февруари всяка година компетентните органи на държавите членки докладват тези данни на Комисията в съответствие с процедура за докладване.

Данните, отнасящи се до нови тежки превозни средства, които са били регистрирани преди това извън Съюза, не подлежат на мониторинг и докладване, освен когато тази регистрация е направена по-малко от три месеца преди регистрацията в Съюза.

Карбон Консулт изготвя информация за данните, които подлежат на мониторинг и докладване.

ЗА КОНТАКТ С НАС