Докладване на интензитета на парникови газове на горивата и електрическата енергия за транспорта през 2019 г.

 

С чл. 64. (1)  от Закон за ограничаване изменението на климата (ЗОИК, Обн., ДВ, бр. 22 от 11.03.2014 г., в сила от 11.03.2014 г., изм., бр. 14 от 20.02.2015 г., доп., бр. 17 от 6.03.2015 г., в сила от 6.03.2015 г., изм. и доп., бр. 41 от 5.06.2015 г., изм., бр. 56 от 24.07.2015 г., в сила от 24.07.2015 г., бр. 47 от 21.06.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г.), са приети изисквания доставчиците на течни горива и енергия за транспорта да  намаляват плавно емисиите на парникови газове на единица енергия от целия жизнен цикъл на доставяните течни горива и енергия, спрямо основните стандарти за горивата през 2010 г., за да достигнат най-малко 6 на сто крайно общо намаление до 31 декември 2020 г

 

Доставчиците на горива за транспорта са задължени да представят доклад относно интензитета на парниковите газове на доставените от тях през предходната година на територията на страната горива за нуждите на транспорта.

Доставчиците на електрическа енергия за транспорта представят доклад относно интензитета на парниковите газове на доставената от тях през предходната година на територията на страната енергия за нуждите на транспорта.

Докладите се представят ежегодно в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в срок до 31 март на текущата година.

Докладът на доставчиците на горива за транспорта съдържа надеждни и достоверни данни, които да позволяват определянето на емисиите на парникови газове с висока степен на точност, за която се изисква:

 • идентификация на доставчика (идентификация на правния субект, отговорен за заплащането на акциза);
 • събирането на данните да е извършено в съответствие с приложимите стандарти;
 • да няма несъответствия на реалните стойности с докладваните данни;
 • съответните данни да са пълни и последователни.

Докладът на доставчиците на горива съдържа:

 1. общия обем на всички доставени горива с обозначение за мястото на закупуване и произхода;
 2. емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл на горива, изчислени съгласно методиката по чл. 64, ал. 3 от ЗОИК, и емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата, изчислени съгласно Методиката за изчисляване намалението на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата и на течните горива от биомаса;
 3. изчисления при едновременна съвместна преработка на изкопаеми горива и биогорива съгласно методиката по чл. 64, ал. 3 от ЗОИК;
 4. намаление на емисиите нагоре по веригата, в случай на наличие на проект стартирал след 1 януари 2011 г., отговарящ на изискванията на БДС EN ISO 14064:2012 и генериращ такива емисии;
 5. сравнение на постигнатите намаления на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл за единица енергия от изкопаеми горива през 2010 г. с основния стандарт на горивата, определен в съответствие с методиката по чл. 64, ал. 3 от ЗОИК.

В случаите по т.4, когато доставчиците на горива докладват намаление на емисиите нагоре по веригата е необходимо да предоставят допълнителна информация съгласно чл.3(4) на Наредбата за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта.

Когато доставчиците на горива докладват намаление на емисиите нагоре по веригата е необходима верификация на годишния доклад.

За доставчиците, които са малки и средни предприятия, „произход“ и „място на закупуване“ е или ЕС, или извън ЕС, независимо дали извършват внос на суров нефт или доставка на нефтени масла и масла, получени от битуминозни материали.

При изчисление на интензитета на парникови газове на целия жизнен цикъл на горивата, различни от биогоривата и електрическата енергия, доставчиците на горива използват средните приети стойности съгласно методиката по чл. 64, ал. 3 от ЗОИК.

 

Докладът на доставчиците на електрическа енергия за транспорта съдържа:

 1. общия обем на доставената енергия с обозначение за мястото на закупуване и произхода;
 2. интензитета на парниковите газове на енергията, изчислена в съответствие с методиката по чл. 64, ал. 3 от ЗОИК;
 3. сравнение на постигнатите намаления на емисиите на парникови газове на електрическата енергия с основния стандарт на горивата и приноса на електрическите пътни превозни средства за намаляване на емисиите на парникови газове, определени в съответствие с методиката по чл. 64, ал. 3 от ЗОИК.

За изчисляване на интензитета по т. 2 доставчиците на електрическа енергия за транспорта водят дневници за отделните обществено достъпни зарядни точки, които съдържат:

 1. местоположение на зарядната точка;
 2. употребеното от електрическите пътни превозни средства количество енергия в мегаватчаса за годината, предхождаща годината на докладване;
 3. период, в който е било употребено количеството електрическа енергия, ако този период не обхваща цялата година на задължението.

Формуляр за докладване на интензитета на парникови газове на горивата за транспорта и електрическата енергия за транспорта . (тук)

 

Нормативни документи:

 • Закон за ограничаване изменението на климата (тук)
 • Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на горива и енергия за транспорта (тук)
 • Методика за определяне на интензитета на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на горивата и енергията от небиологичен произход за транспорта (тук)
 • Методиката за изчисляване намалението на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата и на течните горива от биомаса (тук)

За запитване и изпращане на оферта за конкретна услуга, моля използвайте контактната форма в сайта:

  *Давам съгласието си съобразно новите правила за защита на личните данни.