НОВО: ПАКEТ УСЛУГИ  « Парникови газове » включващ услуги, съобразени със задълженията на операторите, участници в Европейската схема за търговия с емисии и гарантират сигурност и коректното им изпълнение в срок с с фиксирана годишна абонаментна такса в която влизат повече услуги;

НОВО: ПАКEТ УСЛУГИ  « Откриване на сметка в Националния регистър за търговия с емисии на парникови газове на физическо лице ». Моля, за повече информация и консултация да използвате контактната форма на сайта;

Изготвяне на заявление за издаване на Комплексно Разрешително КПКЗ (Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването);

• Изготвяне на заявление за издаване на Разрешително за емисии на парникови газове на операторите на инсталации за категориите промишлени дейности , съгласно Закон за ограничаване изменението на климата (ЗОИК);
• Изготвяне на План за собствен мониторинг;
• Изготвяне на годишни доклади за верификация на годишните емисии;
• Изготвяне на годишни доклади по Комплексно разрешително;
• Отчитане на емисии за изпълнение на задължения към Националния регистър за търговия с емисии на парникови газове;
• Попълване на документи за откриване на партиди в Националния регистър за търговия с емисии;
• Изготвяне на заявление при провеждане на процедури по преразглеждане, актуализация, изменение, издаване, отмяна на Разрешителни за търговия с емисии на парникови газове;
• Изготвяне на заявление при провеждане на процедури по преразглеждане, актуализация, изменение, издаване, отмяна на Комплексно разрешително;
• Изготвяне на доклади за ниво на активност във връзка с разпределение на квоти в Националния регистър за търговия с емисии;
• Изготвяне на доклад за отпускане на квоти от Резерв Нови участници през Трети период 2013-2020 от Европейската схема за търговия с емисии ( ЕСТЕ), на оператори Нови участници, за които все още няма безплатно разпределени квоти;
• Изготвяне на доклад за допълнително отпускане на квоти от Резерв Нови участници в Третия период 2013-2020 от ЕСТЕ в съответствие с насоките на Ръководен документ № 7 за прилагане на Решението за определяне на валидни за целия Европейски съюз преходни правила за хармонизираното безплатно разпределяне на квоти – „Насоки за нови участници в ЕСТЕ и промени в експлоатацията и капацитета на инсталациите след 2012 г“ и в съответствие с Решенията на Комисията и останалите ръководни документи във връзка с участието на дружеството в третата фаза на Европейската схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове (ЕСТЕ) – 2013-2020 г.;
• Изготвяне на пакет документи за преразглеждане на предварително определените количества безплатни квоти за Трети период от ЕСТЕ 2013-2020 г.;
• Търговия с европейски квоти EUA, авиационни квоти и кредити валидни в Трети период от ЕСТЕ;

За запитване и изпращане на оферта за конкретна услуга, моля използвайте контактната форма в сайта:

    *Давам съгласието си съобразно новите правила за защита на личните данни.