Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни на търговски партньори и кандидати за работа (Privacy notice)

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование „Карбон Консулт“ ЕООД
 2. ЕИК : 203670983
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1700 , Столична Община, район Студентски , ж.к. „Витоша“, ул. „Пъстър свят“ №5, офис-партер
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1700 , Столична Община, район Студентски , ж.к. „Витоша“, ул. „Пъстър свят“ №5, офис-партер
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1700 , Столична Община, район Студентски ж.к. „Витоша“, ул. „Пъстър свят“ №5, офис-партер
 6. Електронна поща /E-mail/ : snenova@carbonconsult.bg
 7. Телефон : 0879699624


Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Административен адрес : гр. София 1592, бул.   „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Електронна поща /Email/: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bgОснование за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. „Карбон Консулт“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни, във връзка със сключването и изпълнението на договори с Дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

  • За предприемане на стъпки по Ваше искане за сключване на договор, ако сте кандидат за работа при нас;
  • За изпълнение на договор или предприемане на стъпки за сключване на такъв с търговски партньор (юридическо или физическо лице).
  • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
  • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) При сключване на договор с търговски партньор ние събираме и обработваме  лични данни за: имената на законния представител на юридическото лице – страна по договора, телефонен номер, факс, имейл адрес, седалище и адрес на управление, номер на банкова сметка, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.

(2) Данните за контакт на законния представител или на служител за контакт са служебна информация и като такава не се разглеждат като лични данни.

(3) При сключване на договор с партньор – физическо лице, ние събираме и обработваме лични данни за трите имена, единен граждански номер, данни по документ за самоличност (номер, дата на издаване, издател), телефонен номер, имейл адрес, дата и място на раждане, постоянен  и настоящ адрес, за целите на индивидуализиране на страната по договора и изпълнението му.

Ч. 3. (1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте като кандидатствате за работа в „Карбон Консулт“ ЕООД, а именно: данните съдържащи се във Вашата  автобиография (CV), включително за следните цели:

 • индивидуализиране на кандидата;
 • осъществяване на контакт с Вас и провеждане на комуникация;
 • извършване на подбор на кандидати.

(2) Ние пазим Вашите лични данни, които сте ни предоставили, за целия срок на обявата за работа, а в случай, че бихме желали да продължим съхраняването на Вашите данни и след този период за целите на последваща комуникация с Вас, ще Ви изпратим по имейл запитване, за да дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват.

Чл. 4. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Чл. 5. При обработването и съхранението на личните данни, „Карбон Консулт“ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „Карбон Консулт“ ЕООД?

Чл. 6. (1) „Карбон Консулт“ ЕООД извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като кандидати за работа, за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на трудов или граждански договор:

За извършването на подбор на кандидати за работа, ние обработваме личните данни, които Вие сте ни изпратили във Вашата автобиография.

Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на физически лица, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират,  администратора счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

(2) „Карбон Консулт“ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личите данни са събрани от „Карбон Консулт“ ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(4) „Карбон Консулт“ ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Чл. 7. (1) „Карбон Консулт“ ЕООД извършва следните операции с предоставените от Вас лични данни като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, включително като физически лица-партньори, за следните цели:

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка: За сключването и изпълнението на търговска сделка с:

а/ търговско дружество, ние обработваме единствено следните лични данни: трите имена на законния представител, или упълномощеното от дружеството лице, имейл адрес, седалище и адрес на управление, номер на банкова сметка,

 б/ за физическо лице-партньор по договор следните лични данни: трите имена, телефонен номер, имейл адрес, дата и място на раждане, единен граждански номер, данни от документа за самоличност (номер , дата, издател) , постоянен и настоящ адрес
Заключение от оценката на въздействие: Предвид неголемия обем на лицата, чиито данни се обработват и предвид лимитирания обем лични данни, които се събират, Администраторът счита, че провеждането на оценка на въздействието не е необходима за настоящата операция.

(2) Личните данни са събрани от „Карбон Консулт“ ЕООД от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенция по вписванията.

(3) „Карбон Консулт“ ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 8. (1) „Карбон Консулт“ ЕООД съхранява Вашите лични данни като кандидат за работа за срок не по-дълъг от наличието на актуална обява за работа, публикува на нашия уебсайт или на друго място. След изтичане на срока на обявата или приключване на подбора, „Карбон Консулт“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност), освен ако не дадете своето изрично съгласие данните Ви да продължат да се съхраняват и обработват за в бъдеще.

(2) „Карбон Консулт“ ЕООД съхранява личните данни на законните представители на юридическите лица – страни по договор или физическите лица-партньори по договор с дружеството толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат постигнати целите, посочени в „Политиката за защита на личните данни“, за целите на опазване легитимния интерес на „Карбон Консулт“ ЕООД, както  и за изпълнение на законовите си задължения към държавни органи и институции.

(3) „Карбон Консулт“ ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на  „Карбон Консулт“ ЕООД или друго основание.Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 9. (1) „Карбон Консулт“ ЕООД  може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2)  „Карбон Консулт“ ЕООД  Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.


Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 10. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Карбон Консулт“ ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 1.

(2) „Карбон Консулт“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като поиска от Вас да представите документ за самоличност на място.

(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на основателността на обработването на предоставените от Вас лични данни до момента на оттегляне на съгласието.

(4) „Карбон Консулт“ ЕООД може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

(5)  По отношение на законните представители и физически лица-партньори по договор с дружеството се прилага ал. 4.Право на достъп

Чл. 11. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Карбон Консулт“ ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) „Карбон Консулт“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Карбон Консулт“ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.Право на коригиране или попълване

Чл. 12. Вие имате право да поискате от „Карбон Консулт“ ЕООД да:

 • коригира неточните лични данни, свързани с Вас;
 • да попълни непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 13. (1) Вие имате правото да поискате от „Карбон Консулт“ ЕООД изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а „Карбон Консулт“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Карбон Консулт“ ЕООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) „Карбон Консулт“ ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) В случай на упражняване на правото Ви да бъдете забравени, Дружеството ще изтрие всички Ваши данни, с изключение на трите Ви имена като кандидат за работа, за целите на отчетността.

(4) Данните на законните представители и физически лица-партньори по договор с дружеството продължават да се съхраняват и обработват, въпреки отправено искане за забравяне, на основание спазване на законово задължение на дружеството, за спазване на легитимния интерес и установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(5) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст или да попълните формата в Приложение № 2 и да се легитимирате с документ за самоличност на място.Право на ограничаване

Чл. 14. Вие имате право да изискате от „Карбон Консулт“ ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Карбон Консулт“  ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • „Карбон Консулт“ ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Карбон Консулт“ ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.Право на преносимост

Чл. 15. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с „Карбон Консулт“ ЕООД , или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред „Карбон Консулт“ ЕООД:

 • да поискате от „Карбон Консулт“ ЕООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг администратор;
 • да поискате от „Карбон Консулт“ ЕООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2)  Вие можете да упражните правото си на преносимост чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 3.Право на получаване на информация

Чл. 16. Вие можете да поискате от „Карбон Консулт“ ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Карбон Консулт“ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение

Чл. 17. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от  „Карбон Консулт“ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 18. (1) Ако „Карбон Консулт“ ЕООД  установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2)  „Карбон Консулт“  ЕООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 19. За целите на обработване на личните Ви данни и изпълнение на сключения договор, „Карбон Консулт“ ЕООД може да предоставя данни Ви на трети лица обработващи лични данни ( счетоводни фирми, куриерски фирми, фирми за IT-поддръжка и др.), които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 20. „Карбон Консулт“ ЕООД не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Чл. 21. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Административен  адрес : гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров”  № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Електронна поща /Email/: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 22. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и Ви идентифицира, като притежател на данните.

 

 

 

 

Приложение № 1 –
Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка


Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
До

 1. Наименование „Карбон Консулт“ ЕООД
 2. ЕИК : 203670983
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1700 , Столична Община, район Студентски, ж.к. „Витоша“ , ул. „Пъстър свят“ №5, офис-партер
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1700 , Столична Община, район Студентски, ж.к. „Витоша“ , ул. „Пъстър свят №5, офис-партер
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1700 , Столична Община, район Студентски, ж.к. „Витоша“ , ул. „Пъстър свят“ №5, офис-партер
 6. Eлектронна поща /Email/: snenova@carbonconsult.bg
 7. Телефон: 0879699624
   ◻Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:
    ◻Всички предоставени от мен лични данни
    ◻Само на тези данни …………………………………………………………….
  за следните цели:
    ◻Следните цели: ………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….
    ◻Всички цели
   ◻Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Административен адрес: гр. София 1592,  бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Електронна поща /Email/: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Подпис на лицето:………………………….

 

 

 

 

 

Приложение № 2 –
Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен


Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
До

 1. Наименование „Карбон Консулт“ ЕООД
 2. ЕИК : 203670983
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1700, Столична Община, район Студентски, ж.к. „Витоша“ , ул. „Пъстър свят“ №5, офис-партер
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1700, Столична Община, район Студентски, ж.к. „Витоша“ , ул. „Пъстър свят“ №5, офис-партер
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1700, Столична Община, район Студентски, ж.к. „Витоша“, ул. „Пъстър свят“ №5, офис-партер
 6. Eлектронна поща /Email/: snenova@carbonconsult.bg
 7. Телефон : 0879699624

Моля, всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

 

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Административен адрес: гр. София 1592, бул.   „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Електронна поща /Email/: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Подпис на лицето:………………………….

 

 

 

Приложение № 3 –
Искане за преносимост на лични данни


Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
До

 1. Наименование „Карбон Консулт“ ЕООД
 2. ЕИК : 203670983
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1700, Столична Община, район Студентски, ж.к. „Витоша“, ул. „Пъстър свят“ №5, офис-партер
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1700, Столична Община, район Студентски, ж.к. „Витоша“, ул. „Пъстър свят“ № 5, офис-партер
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1700, Столична Община, район Студентски, ж.к. „Витоша“, ул. „Пъстър свят“ №5, офис-партер
 6. Eлектронна поща /Email/ : snenova@carbonconsult.bg
 7. Телефон : 0879699624

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:


◻ Електронна поща  /e-mail/:
Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:
◻ XML

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:

…………………………………………………………………………………………..

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

 1. Административен адрес: гр. София 1592, бул.   „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
 2. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Телефон:02 915 3 518
 4. Електронна поща /Email/: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 5. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

 

 

 

Приложение № 4 –
Искане за коригиране на данни


Вашето име*:
Ваши данни за контакт (e-mail, телефон)*:
До

 1. Наименование „Карбон Консулт“ ЕООД
 2. ЕИК : 203670983
 3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1700, Столична Община, район Студентски, ж.к. „Витоша“, ул. „Пъстър свят“ №5, офис-партер
 4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1700, Столична Община, район Студентски, ж.к. „Витоша“, ул. „Пъстър свят“ №5, офис-партер
 5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1700, Столична Община, район Студентски, ж.к. „Витоша“, ул. „Пъстър свят“ №5, офис-партер
 6. Електронна поща /E-mail/: snenova@carbonconsult.bg
 7. Телефон : 0879699624

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

Моля да бъдат коригирани по следния начин:
…………………………………………………………………………………………………………………………..

Моля да бъдат коригирани по следния начин:
…………………………………………………………………………………………………………………………..

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

 1. Административен  адрес: гр. София 1592, бул.  „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 2. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Телефон:02 915 3 518
 4. Електронна поща /Email/: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 5. Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Подпис на лицето:………………………….

 

От тук можете да изтеглите: