index nationalЗакон за ограничаване изменението на климата (обн. ДВ бр. 22/11.03.2014 г., посл. изм. ДВ. бр. 41 от 05.06.2015 г.)

Закон за опазване на околната среда (Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.посл.изм.ДВ.бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г.)

Ново Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и авиационните оператори, участващи в Европейската схема за търговия с емисии (Обн. ДВ. бр.74 от 05.09.2014 г.)

Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници (Обн. ДВ. бр.75 от 09.09.2014 г.)

Наредба за реда и начина на администриране на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови газове (Обн. ДВ. бр.74 от 05.09.2014 г.)