index4Европейската схема за търговия с емисии е открита за участие на физически и юридически лица от държавите – членки на Европейския съюз, както и на физически лица и юридически лица от трети страни, с които Европейският съюз е сключил споразумения за взаимно признаване на квоти между ЕСТЕ и други схеми за търговия с емисии на парникови газове.

Европейската схема за търговия с емисии обхваща инсталациите, извършващи дейности в обхвата на Приложение І на Директива 2003/87/ЕО   и авиационните оператори.

Задължения на операторите

Промишлените инсталации, обхванати от ЕСТЕ задължително следва да имат издадено Разрешително за емисии на парникови газове (РЕПГ) и одобрен план за мониторинг, в съответствие с които да следят и докладват своите годишни емисии

Данните в годишния доклад за емисиите следва да са правилно попълнени и представени за верификация на акредитиран независим верификационен орган, които е независим от оператора на инсталация и авиационния оператор и безпристрастен при извършването на своите дейности по проверката. За тази цел проверяващият орган и която и да било част от същото юридическо лице, не може да бъде оператор или авиационен оператор, собственик на оператор или авиационен оператор  или да бъде притежаван от тях , както и не трябва да има връзки с оператор или оператор на въздухоплавателни средства, които биха могли да засегнат неговата независимост и безпристрастност.

Задължително е представянето на годишни верифицирани доклади да бъде направено до 31 март на текущата година. След като емисиите бъдат верифицирани, операторите трябва да се предадат еквивалентен брой квоти до 30 април същата година. Ежегодната процедура на мониторинг, докладване и верификация както и цялостния процес, свързан с тези дейности, са известни като “цикъл за спазване на съответствие” на ЕСТЕ.

Общите правила за мониторинг  и докладване, са важни за гарантиране на качеството на ежегодно докладваните емисии, както и за надеждността на данните.Коректността на отразяване от операторите на верифицирани емисии по партидите им в Регистъра за търговия с емисии, както и предаването на еквивалентно количество квоти е задължение на оператора, участващ в Европейската схема за търговия с емисии, ето защо пакета от услуги, който предлагаме “Парникови газове”, Ви гарантира сигурност  и коректно  изпълнение в срок.

В пакета « Парникови газове » са включени  услуги, които са съобразени със задълженията на операторите, участници в Европейската схема за търговия с емисии и гарантират сигурност и коректното им изпълнение в срок.

Валидност на офертата за пакета “Парникови газове” е 1 (една) година от датата на сключване на договор.

Пакета “Парникови газове” е с фиксирана годишна абонаментна такса в която влизат всички изброени услуги.

Изпълнението на услугите е съгласно законоустановените срокове.

В цената за всяка от услугите е включено  и  представянето на документите пред съответните институции.

За запитване, изпращане на оферта или заявка за абонамент за пакет услуги “Парникови газове”, моля използвайте контактната форма в сайта:

    *Давам съгласието си съобразно новите правила за защита на личните данни.