Какво представлява Европейската схема за търговия с емисии  (ЕСТЕ)?

index

ЕСТЕ е важeн политически инструмент, въведен от Европейския съюз за борба с изменението на климата и ключов инструмент за намаляване на емисиите на парникови газове по икономически ефективен начин. ЕСТЕ е първата и все още най-голямата международна система за търговия на квоти за емисии на парникови газове, включваща повече от 11 000 електроцентрали и промишлени инсталации в 28 държави на ЕС и три  извън ЕС: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, както и авиационните оператори

Цел на EСТЕ : да се намалят емисиите на парникови газове по икономически ефективен начин.

ЕСТЕ се основава на така наречения подход за „ограничаване и търговия“(cap and trade): всяка година Европейския съюз определя лимит (таван) на общите емисии от електроцентрали, енергоемки промишлени отрасли и търговски авиокомпании, обхванати от системата.

В рамките на този лимит дружествата могат да купуват и продават квоти за емисии, ако е необходимо. Всяка квота дава на притежателя си правото да емитира един тон CO2, основния парников газ, или еквивалентно количество от друг парников газ.

За периода 2013—2020 г. таванът се намалява годишно с 1,74%, а от 2021 г. нататък — с 2,2%, което е отражение на новата цел на ЕС за 2030 г. за намаляване на емисиите на парникови газове.

В своята цялост ЕСТЕ обхваща около 45% от общите емисии на парникови газове от  държавите  на ЕС.

Реформа на ЕСТЕ

Решението, с което се въвеждат мерки за справяне със структурните дисбаланси между търсене и предлагане в системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) в резултат на натрупания от 2009 г. досега излишък от квоти за емисии, е важен етап в борбата срещу изменението на климата и проправя пътя за по-широкия преглед на Европейската схема, като очакванията са да се подобри функционирането на пазара на въглеродни емисии.

Цел на механизма за стабилност на пазара

През 2013 г. излишъкът от квоти за емисии достигна близо 2,1 милиарда квоти, което отчасти се дължеше на икономическата криза и значително намали цената на въглеродните емисии. Нещо повече — очаква се този структурен излишък да остане в системата до 2020 г. и след това.

Поради това в решението се предлага автоматично оттегляне от пазара на процент от квотите за емисии на СТЕ на ЕС, който да служи като резерв в случай, че общият брой на квотите надхвърли определен праг. Ако този праг не бъде надхвърлен, квотите ще бъдат върнати на пазара.

Основни характеристики на окончателния компромисен пакет  
  • през 2018 г. ще бъде създаден резерв за стабилност на пазара, който ще започне да функционира от 1 януари 2019 г.
  • „отложените квоти“ (продажбата на търг на 900 милиона квоти беше отложена от периода 2014—2016 г. за периода 2019—2020 г.) ще бъдат включени в резерва за стабилност на пазара
  • неразпределените квоти ще бъдат прехвърлени пряко към резерва за стабилност на пазара през 2020 г., а бъдещото им използване ще се разглежда в рамките на по-широк преглед на СТЕ на ЕС
  • временно освобождаване от „10 %-овия компонент за солидарност“ на квоти от резерва за стабилност на пазара до края на 2025 г
  • в рамките на прегледа на ЕСТЕ  да се обмисли възможността за използване на ограничен брой квоти преди 2021 г., за допълване на наличните средства за насърчаване на улавянето и съхранението на въглеродния диоксид, възобновяемите енергийни източници и на проекти за промишлени иновации с ниски въглеродни емисии
  • в рамките на прегледите на СТЕ на ЕС и резерва за стабилност на пазара да се вземат предвид аспектите, свързани с изместването на въглеродни емисии и конкурентоспособността, както и въпроси в областта на БВП и заетостта.

За запитване и изпращане на оферта за конкретна услуга, моля използвайте контактната форма в сайта:

    *Давам съгласието си съобразно новите правила за защита на личните данни.