С над 15 години професионален опит в сферата на опазването на околната среда, ние Ви предлагаме експертни консултации свързани с изготвянето на заявления, формуляри и документация във връзка с прилагането на действащото екологичното законодателство.

I. По реда на Глава седма от ЗООС – Комплексни разрешителни (КР)

 1. Изготвяне на заявления за издаване на КР.

 2. Подготовка на документи необходими за разрешаване на промени в инсталации, за които вече е издадено КР и/или във връзка с настъпили промени в нормативната уредба по околна среда.

 3. Изготвяне на доклади за базово състояние съгласно чл. 122, ал. 2, т. 12 от ЗООС.

 4. Изготвяне на становища в защита на оператори/дружества, вкл. по чл. 10, ал. 7 от Наредбата за КР.

 5. Изготвяне на законови справки.

 6. Изготвяне на Годишни доклади по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР, съгласно изискванията на чл. 125, ал. 1, т. 5 от ЗООС.

 7. Докладване на данни в ЕРИПЗ, съгласно чл. 22а ал. 1 и ал. 2 от ЗООС и изискванията на Регламент № 166/2006 за създаване на ЕРИПЗ.

 8. Изготвяне на план по собствен мониторинг по всички компоненти и фактори на околната среда, изискван с условията на Комплексно разрешително.

 9. Изготвяне на инструкции, изисквани с условията на комплексно разрешително.

II. По реда на Глава шеста от ЗООС – Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 1. Изготвяне на доклади по ОВОС – част атмосферен въздух, шум, енергия.

 2. Изготвяне на оценки по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС, които се представят, като част от изискваната документация при процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС или процедура по ОВОС.

III. Други

 1. НОВО! Моделиране на въздействието върху околната среда (ОС) и компютърно симулиране на разпространението на замърсители в ОС.

Изготвяне на математично моделиране и компютърно симулиране на разпространението на замърсители в атмосферния въздух за целите на:

 • Приложение № 5 и/или № 6 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни;

 • Заявления за издаване на комплексни разрешителни по чл. 117 от ЗООС;

 • Доказване прилагането на най-добра налична техника (НДНТ), включително за целите на чл. 99а от ЗООС и/или във връзка с публикувани Решения на ЕК за формулиране на НДНТ за промишлена дейност;

 • ОВОС или преценяване необходимостта от ОВОС, включително с отчитане на кумулативен ефект на въздействие;

 • Специфични модели, изисквани от компетентните органи (например: МОСВ, ИАОС, РИОСВ, РЗИ).

Изготвяното от нас моделиране включва:

 • Описание на дейността на конкретно дружество и източниците на замърсяване;

 • Информация за климатичните и метеорологичните фактори в района на производствената площадката, както и оценка и анализ на тяхното влияние върху разпространението на замърсителите;

 • Преглед на състоянието на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в района на площадката;

 • Преглед на нормативната уредба, касаеща моделирането;

 • Моделиране и оценка за спазването на нормите за КАВ, включително адекватни предложения за разрешаване на казуси в случаи на неспазени норми за КАВ.

IV. Търговия с квоти за емисии на парникови газове

Директива за пазарите на финансовите инструменти II влезе в сила през февруари 2018 г. в България в резултат на което квотите за емисии на парникови газове станаха финансови инструменти, което означава, че клиентът трябва да подпише договор с инвестиционното дружество, за да изпълни своите сделки.

Карбон Консулт може да Ви предложи инвестиционен посредник, лицензиран на основание чл. 17, ал. 1 и чл. 24. ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и удостоверяващ придобита правоспособност за извършване на дейността.

V. Извършване на измервания на емисиите, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

В съответствие с НАРЕДБА № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, операторите на инсталации следва да извършват собствени периодични измервания (СПИ) и/или собствени непрекъснати измервания (СНИ).

Собственикът или ползвателят на инсталацията възлага провеждането на собствените периодични измервания (СПИ) на акредитирани лаборатории за изпитване.

Собственикът или ползвателят на инсталация с инсталирани системи за СНИ възлага извършването на годишни контролни тестове (AST) и процедури за калибриране и осигуряване на качеството (QAL2) съгласно изискванията на EN 14181 на акредитирана по EN ISO/IEC 17025 лаборатория за изпитване и калибриране.

VI. Обследване за енергийна ефективност на промишлени системи и обследване и сертифициране на сгради

Извършване на енергийно обследване на инсталации, задължени по чл. 57 от Закона за енергийна ефективност с обща годишно потребление на енергия над 3000 MWh и предприятия за производство, които не са малки и средни предприятия.

Обследването и изготвянето на оценки за енергийни спестявания се извършва от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ.

Избирайки нас, Вие избирате за партньор екип от специалисти, доказали своят висок професионализъм в сферата на екологията. Работим динамично, ефективно и ефикасно на територията на цялата страна. Прилагаме гъвкави решения, които най-добре отговарят на изискванията и възможностите на нашите клиенти.

ЗА КОНТАКТ С НАС